Tabulka Kuby Teplého :

Pedchoz  2/3  Nsledujc
Zpt